Tilbage til Logens forside

                 Petition   

 

om indtrædelse i uegennyttigheden, cirklomeratet,  "Gastelogen Limfjorden"s broderskab.

 

 

 

 

Idet jeg vedkender mig min dybe respekt og næsegruse beundring for Broderskabets uegennyttige gerninger, dets forordning, buller, Overlogeråd, Overbroder og alt væsen i øvrigt, skal jeg herved underdanigst bønfalde Overlogerådet om at måtte indtræde i Logens broderskab, i hvilken cirkel Overlogerådet måtte finde det betimeligt.

 

Til brug for Overlogerådets nærmere bedømmelse, kan jeg oplyse og kundgøre følgende:

 

1. Jeg vil til enhver tid efterleve Logens forordning og buller i gerning og ånd, endskønt betydningen af dette løfte  p.t. er mig ganske ukendt.

 

2. Min politiske observans hælder primært mod:

 

            borgerlige synspunkter                                       socialistiske synspunkter

            den situationsbestemte politiks bevæggrunde

`

3. Mit religiøse levned er hovedsagelig overensstemmende med:

 

            det ateistiske livssyn                                           det kristne livssyn

            det muhammedanske livssyn                               det islamiske livssyn

            det hinduistiske livssyn                                       det buddhistiske livssyn

            det katolske livssyn                                            almindeligt snævertsyn

 

4. Af de store filosoffer er jeg mest optaget af tankerne hos:

         

              Gastelogens overlogeråd                                    Sokrates

            Friedrich Nietzsche                                            Søren Kierkegaard

            Andre: ______________________________________________________________

 

5. På en skale fra 1 til 10 vil jeg give den traditionelle danske kogekunst karakteren: 

 

6. Af følgende udsagn foretrækker jeg:

 

            Af fordom ej vi bindes                                       Morskab fremfor sundhed

              Den slår først, der haver fået mest i bælgen         Babser fremfor bryggerheste

            Ej bærer ilter mand skæg i balsæsonen                Eget: ______________________

 

(Fortsættes næste side)

7: Jeg er til/eventuelt sprunget ud som:

           

              Pædofili                                                             Sodomani

            Negrofili                                                   Nekrofili

            Fetichisme                                                         Sadisme

            Masochisme                                                      Sadomasochisme

            Narcissisme                                                       Monogamisme

            Polygamisme                                                     Homoseksualisme

            Lesbianisme                                                       Anafroditisme

            Heteroseksualisme                                             Insiminisme

            Ludoisme                                                          Alkoholisme

            Andre "fili'er", "mani'er" eller "isme'r": ______________________________

          _____________________________________________________________

          _____________________________________________________________

 

 

8. Jeg vedstår mig følgende curriculum vitae:

 

          UDDANNELSESFORLØB:

         

 

          SUPPLERENDE UDDANNELSER:

         

 

          ARBEJDSERFARING:

         

 

         

 

(Fortsættes næste side)

 

 

 

FRITIDSINTERESSER/-BESKÆFTIGELSE:

                (Beskriv dine interesser og resultater i lokalsamfundet, f.eks. hjælpearbejde, socialt arbejde m.v.)

         

 

          ANDRE OPLYSNINGER/BEMÆRKNINGER:           _______________________________________________________________________          _______________________________________________________________________          _______________________________________________________________________

 

9: Yderligere anbringender eller kundgørelser, petitionisten måtte ønske at forelægge for overlogerådet, idet Logens forordning og buller forudsættes indgået i petitionistens overvejelser forinden besvarelsen: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

 

10: På tro og love og brand og bål erklærer jeg, at jeg p.t. ikke har, og ej heller har    aktuelle intentioner om at anskaffe nogen form for flydende materiel beregnet til persontransport eller interesser på anden vis i sådanne frembringelser.

 

11: Ligeledes på tro og love erklærer jeg, at jeg er myndig og ikke berøvet myndigheden over mit bo, samt at jeg er ved mine sansers fulde brug og ikke på nogen måde under tvang.

 

12. Jeg uddyber naturligvis gerne mine kundgørelser overfor Overlogerådet hvor og hvornår det fra Rådets side måtte findes passende.

 

 

Navn: _______________________ Adresse: ________________________ Alder: __________

 

 

  

 ....................             ...........................................................

Dato                                  Personlig underskrift