Tilbage til Logens forside

Forordning for almennyttigheden, cirklomeratet Gastelogen Limfjorden:

 

Det gøres vitterligt:

 

Logens navn er Gastelogen Limfjorden med hjemsted i Aalborg Kommune

 

Logens formål er:

v       at skabe optimale vilkår for logebrødrenes virke ombord på lystfartøjer, hvor disse end måtte blive forhyret.

v       at varetage logebrødrenes interesser overfor skippere og redere, ikke mindst på det forplejnings-, sikkerheds-  og magelighedsmæssige område.

v       at højne Limfjordsgasternes faglige og menneskelige kunnen og viden til et  niveau, der vil kunne skabe dyb og underdanig respekt i sejlerkredse i almindelighed og skipperkredse i særdeleshed i det ganske Dannevang, dog primært Aalborg-området og sekundært det Nordjyske område.

v       gennem lejlighedsvis umådeholden, men dog kontrolleret indtagelse af spiritusholdige drikke med nødvendigt tilbehør, at skabe optimale muligheder for såvel fysisk som mentalt berigende samvær med logebrødre og andet godtfolk.

 

Logens formål kan søges fremmet ved indgåelse i et konstruktivt samarbejde med Sejlklubben Limfjorden og de til denne forening henførbare skippere, eksempelvis ved, at udvalgte personer fra disse grupperinger kan anmodes om en meningstilkendegivelse om Logens virke og andre af livets vigtige andragender, samt eventuelt  deltage i logens debatter.

 

Det er en ganske naturlig og ufravigelig forudsætning, at et sådan samarbejde på ingen måde kan berøre logens suverænitet.

 

Logens ledelse:

Logen ledes fra stiftelsen af et overlogeråd, bestående af 4 velrenomerede mænd, der tillige er initiativtagere til og stiftere af logen. Overlogerådet kan løbende – ved fuld enighed i det eksisterende råd – suppleres med andre ligesindede mænd, der skønnes suitable for indtræden i Logens og cirklomeratets inderste cirkel.

Samtlige Logens anliggender afgøres inappellabelt af overlogerådet med overlogebroderen i spidsen, idet overlogerådet alene er tilpligtet at efterleve denne forordning samt at lytte aktivt til brødrenes opfattelser.

Uenighed i overlogerådet forekommer ikke.

Overlogerådet konstituerer og supplerer sig selv.

 

Styrelsesformen kan således nærmest betegnes som en kombination af oplyst enevælde og hensyntagende diktatur.

Det følger blandt andet heraf, at en beslutning, truffet af overlogerådet alene kan omgøres derved, at øvrige logebrødre gennem en velovervejet dialog kan formå overlogerådet til at revurdere sin beslutning.

 

Optagelse af nye brødre:

Nye brødre nomineres og udnævnes af overlogerådet.

Som vejledende hovedregler må følgende betingelser være opfyldt  for at kunne indvies som broder i logen:

v       ubrudt medlemskab af Sejlklubben Limfjorden i 5 år.

v       ikke have ejet båd i de seneste 7 år, fra indvielsestidspunktet at regne. Det er dog brødrene tilladt at eje lystfartøj såfremt man ikke længere er reelt aktiv på arbejdsmarkedet, ligesom det er brødrene tilladt at indgå i delvist ejerskab af et lystfartøj, såfremt det er en 26 kvm. Hansen spidsgatter ved navn "Johanne".

v       nye brødre skal kunne proponeres af mindst 3 i forvejen indviede samt overlogerådet.

v       af hensyn til logens omdømme skal man overfor overlogerådet kunne sandsynliggøre, og på forlangende dokumentere, et passende kendskab til søens skrevne og uskrevne love, samt en passende erfaring udi lystbetonet sejlads i de indre danske farvande.

v       optagelse af kvindelige "brødre" kræver forudgående debat og fuld  enighed blandt alle, i forvejen indviede brødre.

 

Kontingent:

Logebrødrene erlægger alene et passende lejlighedsvist beløb til gennemførelse af logens arrangementer.

Logebrødrenes forpligtelse består således primært i helhjertet og uegennyttig opbakning omkring logen, dens overlogeråd, mangeartede aktiviteter og samfundsberigende formål.