Tilbage til forsiden

GILDESKRAA

JOHANNE-GILDET

Navn og hjemsted:

·         Gildets navn er "Johanne Gildet” med hjemsted i Aalborg Kommune

  Formål:

·        Bevarelse af klassiske danske lystfartøjer, bygget i træ, i en stand, der er et denne bådtype værdig.

·         Bevarelsen skal ske på en måde, der sikrer bådenes fortsatte sejldygtighed og med respekt af klassiske bådebyggertraditioner og –materialer.  Der er altså ikke tale om et museum, hvor bådene kun kan ses.

·         Formålet tilgodeses typisk ved anskaffelse/ejerskab af både af omhandlede type.

  Optagelse i/Udtræden af :

·         Som medlemmer kan optages personer, som i forvejen er medlem af en anerkendt sejlklub, og som i ord og handling udviser interesse for Gildets formål. Alle medlemmer er forpligtet til at deltage aktivt i udøvelse af Gildets formål.

·         Ved optagelse som medlem bliver man samtidig medejer af Gildets aktiver og medhæfter for Gildets passiver.

·         Ved optagelse skal der således ske ind-/udbetaling af et beløb svarende til ens egen andel af forskellen mellem værdien af Gildets aktiver (båd(e)) og Gildets eventuelle gæld. Såfremt der ikke opnås enighed om værdiansættelserne gælder almindelig stemmeflerhed i Gildet.

·         Samme principper gør sig gældende ved udtræden af Gildet, som kun kan ske med et halvt års varsel til en 1. januar, hvorefter endelig beslutning skal ske på den besluttende samling i januar kvartal.

·         Samme principper gør sig ligeledes gældende ved eksklusion, som kun kan ske på en besluttende samling med 2/3 majoritet, og efter at være anført i indkaldelsen. Ved eksklusion kan den ekskluderede kræve en uvildig værdiansættelse af Gildets aktiver som udgangspunkt for beregningen jvf. ovenfor.

  Besluttende samlinger:

·         Der afholdes 2 årlige samlinger (sidste lørdag i marts og september) hvortil alle  medlemmer indbydes med mindst 14 dages skriftligt varsel. Disse samlinger ledes af gildets oldermand, og er besluttende om alle  anliggender. Almindelig stemmeflerhed er gældende, men  enighed skal altid tilstræbes. Gildets regnskab forelægges til godkendelse på samlingen i marts.

Gildets ledelse:

·         Gildet ledes af en oldermand, der er valgt på en besluttende samling. Valget er gældende indtil der fremsættes forslag om nyvalg  af eet eller flere medlemmer. Oldermanden forestår Gildets daglige drift, herunder indkaldelse til de besluttende samlinger. Oldermanden kan udpege hjælpere blandt  medlemmer i det omfang han måtte finde nødvendigt.

  Tegning og hæftelse:

·         Alle hæfter solidarisk for Gildets forpligtelser.

·         Gildet tegnes udadtil af oldermanden.

·         Beslutninger om afhændelse af  båd(e) skal vedtages med mindst 2/3 stemmers flertal på en besluttende samling. Såfremt sådanne beslutninger skal behandles, skal det fremgå af indkaldelsen til den pågældende samling.

·         Beslutninger om stiftelse af gæld skal vedtages eenstemmigt på en besluttende samling. Såfremt sådanne beslutninger skal behandles, skal det fremgå af indkaldelsen til den pågældende samling.

  Spilleregler for brug af  båd(e)

·         Alle medlemmer har ret til brug af Gildets båd(e) på lige fod. Om bord på Gildets båd(e) skal der til enhver tid findes en reservationsseddel hvorpå alle kan reservere båden i op til 48 timer ad gangen. Først til Mølle-princippet er gældende. Reservationer på over 48 timer kræver samtykke fra Oldermanden.

·         Under sejlads skal der altid være et ansvarligt medlem ombord.

·         Skader, sket under almindeligt brug, hæfter alle solidarisk for. Dog kan personligt ansvar komme på tale såfremt det ansvarlige medlem ombord har handlet groft uagtsomt, jvf. forsikringens bestemmelser herom.

·         Der må kun sejles indenfor det geografiske område hvor forsikringen gælder.

·         Der skal føres logbog over samtlige ture. Logbogen skal altid findes ombord.

  Kontingent:

·         Der betales et månedligt kontingent (p.t. 100,-), der fastsættes på marts-samlingen. Kontingentet skal til enhver tid kunne dække Gildets forventede udgifter til f.eks. renter, pladsleje, forsikring, vedligeholdelse m.v

·         Kontingentet indbetales direkte på Gildets bankkonto.

  Relationer til Sejlklubben Limfjorden:

·         Dispensation til at kunne beholde liggeplads i Sejlklubben Limfjorden er indhentet, bl.a. på betingelse af, at alle medlemmer er aktive medlemmer af SL, at klubben får én bestemt kontaktperson og at pladstildelingen ikke medfører ret til det enkelte medlem til fortsat liggeplads. Kontaktperson til Sejlklubben Limfjorden er Oldermanden.

·         Alle medlemmer hæfter solidarisk for forpligtelser overfor SL. (Krav fra SL for at få plads)

Andre bestemmelser:

·         På samlingen 25.09.99 er det besluttet, at optagning af “Johanne” sker hvert år i den sidste weekend i Oktober måned.

·         På samme samling er det taget til efterretning og accepteret med applaus, at Sussi & Leo, Skagen er protektor for Gildet.

Gildets Opløsning:

·         Gildets opløsning kan alene vedtages på en besluttende samling med 2/3 majoritet, og mod forudgående advisering i indkaldelsen til samlingen.

·         Evt. formue tilfalder almennyttige formål, der i videst muligt omfang harmonerer med Gildets formålsparagraf.

   

Således vedtaget på den stiftende samling  d. 27. oktober 1996, med senere tilføjelser jf. “Andre Bestemmelser”

 

Michael Jensen

Oldermand